Požární ochrana

 

Smluvně zajištění funkce  odborně způsobilé osoby v požární ochraně + předání osvědčení odborně způsobilé osoby.

Zpracování  Zjednodušené dokumentace dle  přílohy č.7 vyhl.č. 499/2006 Sb. v platném znění  pro stavby, pro které se nedochovala projektová dokumentace. Na základě zplnomocnění projednáme dokumentaci s dotčenými orgány.

Zpracování dokumentace požární ochrany v rozsahu:

 • začlenění provozovaných činností
 • směrnice organizačního zabezpečení
 • požárních řádů
 • požární poplachová směrnice
 • důležitých telefonních čísel
 • součinnost při zpracování protokolu  určení vnějších vlivů
 • místně provozní předpis  pro svářečské práce a práce s jinými iniciačními zdroji
 • Stanovujeme podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 • přehled o rozmístění věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, ·Navrhujeme, vybavujeme,  zajišťujeme servis a kontroly provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení včetně funkčních zkoušek a zkoušek koordinačních. Místně provozní předpis  pro uvedení požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany mimo provoz. zpracujeme návrh příkazu pro uvedení požárně bezpečnostního zařízení mimo provoz.
 • dokumentace o ochraně před výbuchem
 • určení zdrojů zapálení
 • stanovení zabezpečení požární ochrany v době přerušení, omezení
  nebo ukončení provozu
 • součinnost při zabezpečení požárně technických charakteristik vyráběných, používaných a  skladovaných chemických látek a směsí
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
 • přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek
 • požární evakuační plán (textová a grafická část)
 • řád ohlašovny požáru, řád místa ohlášení požáru dle požadavků klienta
 • posouzení investičního záměru klienta z pohledu požadavků právních předpisů v oblasti předpokládaného požárního zabezpečení stavby
 • požárně bezpečnostní řešení
 • navržení  věcných prostředků požární ochrany pro stavby užívané před účinností norem požární bezpečnosti nebo bez dochované dokumentace
 • základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření požáru
 • posouzení odstupových vzdáleností
 • dokumentace zdolávání požáru (operativní karta) – textová a grafická část, včetně mapy čidel (pokud je provoz vybaven EPS) a výpočtu sila prostředků, dále  na základě zplnomocnění předložení na HZS příslušného kraje
 • posouzení požárního nebezpečí
 • způsob určení podmínek požární bezpečnosti dle §15 vyhl.č.246\/2001 Sb.
 • Provedeme analýzu příčin vzniku požáru a zpracujeme veškerou dokumentaci související se zjišťováním příčin a návrhu opatření, včetně všech potřebných hlášení, zastupujeme klienta při projednávání příčin požáru případně následném dozoru. Zajišťujeme soudně znalecké posudky apod.
 • Zastupujeme klienta při všech jednáních se státním požárním dozorem
 • Provedeme požární preventivní prohlídku, Audit  a další dle požadavků a přání klienta.

Zajišťujeme komplexní řešení požární bezpečnosti pro všechny Vámi provozované činnosti, tj. zpracujeme návrh koncepce požárně bezpečnostního řešení pro Váš nově uvažovaný stavební záměr, změnu užívání, změnu technologie. Provedeme posouzení vlivu zajištění požární bezpečnosti provozu na okolí a stávající provoz s ohledem na   vznik  rizik, navrhneme opatření k jejich minimalizaci.

Hledáme různá  technická řešení pro záměry našich klientů. Vždy je prioritou řešení, které odpovídá požadavkům provozu, je v souladu s požadavky právních a technických předpisů, je ekonomické a především „funkční“. V dnešní přetechnizované době se velice často setkáváme s projekty, které jsou napěchovány požárně bezpečnostními zařízeními bez ohledu na provoz. Během provozu pak nevhodná kombinace těchto zařízení velice často vede k vzniku rizikových situací, jako je  např. velice časté používání vodního samočinného stabilního hasicího zařízení  na pracovištích a ve skladech s hořlavými kapalinami  apod…..viz. presentace.

S ohledem na Vámi provozované činnosti zpracujeme dokumentaci požární ochrany v rozsahu požadovaném právními předpisy a interními řády společnosti (ISO, OHSAS, Bezpečný podnik), případně provedeme nezávislý audit stávajícího stavu a zpracujeme návrh opatření k zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

 

Plán  komplexní kontroly_HZS