O firmě

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a životního prostředí.

Zpracováváme a projednáme s dotčenými orgány státní správy kompletní dokumentaci požární ochrany,  bezpečnosti práce a životního prostředí.

Zajišťujeme dle potřeb klienta funkci odborně způsobilé osoby v požární ochraně, bezpečnosti práce a koordinátora pro přípravu a realizaci staveb.

Provádíme hodnocení rizik a návrh opatření.

Zpracováváme návrh kategorizace prací, zpracujeme časový snímek pracovního dne, doporučíme případně zajistíme provedení měření akreditovanou osobou na základě zhodnocení časového snímku. Na základě zplnomocnění projednáme kategorizaci prací na příslušné Krajské hygienické stanici.

Zpracováváme návrh pracovních smluv včetně funkčního popisu pracovního místa dle potřeb klienta.

Zpracováváme návrh vzájemného seznámení s riziky tak, aby ..

Organizujeme a zajišťujeme odborná školení v kompletním rozsahu dle potřeb klienta. Doporučujeme druhy a rozsah školení dle výkonu práce tak, aby

 

Vlastníme oprávnění:

 • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • Manažer BOZP dle OHSAS 18001
 • pro servis,  montáž a kontrolu výrobků firem INTUMEX, PROMAT a HILTI (např. požárních ucpávek)
 • pro servis, montáž a kontrolu požárních uzávěrů

 

Dlouhodobě kooperujeme s osobami, které vlastní  oprávnění:

 • k poskytování právních služeb
 • autorizovaný inženýr v oboru  požární bezpečnosti staveb
 • autorizovaný inženýr v oboru  pozemní stavitelství
 • bezpečnostní poradce v oboru životního prostředí
 • enviromentální poradce
 • externí bezpečnostní poradce
 • odborně způsobilá osoba pro kontrolu nádrží
 • soudní znalec v oboru životního prostředí (odpady, voda, ovzduší)
 • revizní technik elektrických zařízení
 • revizní technik plynových zařízení
 • revizní technik tlakových zařízení
 • revizní technik zdvihacích zařízení
 • pro servis, montáž a kontrolu přenosných hasicích přístrojů
 • pro servis, montáž a kontrolu vnitřních požárních hydrantů
 • pro servis, montáž a kontrolu autonomní detekce
 • pro servis, montáž a kontrolu detekce plynů a par
 • pro servis, montáž a kontrolu požárních klapek
 • pro servis, montáž a kontrolu požárních nátěrů

Vlastníme oprávnění pro montáž a kontrolu výrobků firem INTUMEX, PROMAT a HILTI