Školení obsluhy a osoby odpovědné za provoz bioplynové stanice

a)   Zajišťují pověření zaměstnanci provozovatele BPS

§103 odst.2) Zákoníku práce v platném znění cituji:

„Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a …..“

Organizujeme a provádíme níže uvedená školení a přezkoušení zaměstnanců

  • Základní  školení zaměstnanců
  • Profesní školení obsluhy bioplynové stanice z požární ochrany a bezpečnosti práce v rozsahu požadovaném právními předpisy (např. osoby poučené, práce na zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, první pomoc při úrazu el. proudem a při visu, environmentální školení – seznámení s požadavky provozních předpisů schválených pro provoz BPS, práce ve výšce a nad volnou hloubkou, plynová zařízení, tlaková zařízení atd.)
  • školení osoby odpovědné za provoz bioplynové stanice v rozsahu požadovaném právními předpisy (např. osoby poučené, práce na zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, první pomoc při úrazu el. proudem a při visu, environmentální školení – seznámení s požadavky provozních předpisů schválených pro provoz BPS, práce ve výšce a nad volnou hloubkou, plynová zařízení, tlaková zařízení atd.)

Školení pořádáme formou jedno (opakovaná školení) nebo dvoudenních kursů (nové nástupy).  Možné je rovněž školení dle individuálních potřeb zákazníka. V případě zájmu odešlete  závaznou Přihláška (vyplněnou přihlášku zašlete  zpět na adresu bps(zavinač)bozplindova.cz)  . Školení je prováděno vždy první pondělí v měsíci. Vyhrazujeme si změnu v termínu v případě nedostatečně kapacitně obsazeného kursu. Školení provádí lektoři z řad revizních techniků, zástupce advokátní kanceláře, soudního znalce v oblasti životního prostředí a odborně způsobilých osob s mnohaletou praxí v oboru. Podrobnosti o školení najdete v leták školení.

V případě zájmu je možné jako školitele zajistit  zpracovatele TDG 98302 plynové hospodářství bioplynových stanic, platí od 06/2013 a platí i pro provoz stávajících BPS.

b)  provoz BPS zajišťuje externí „firma“

Zajišťujeme ve spolupráci s externí advokátní kanceláří  audit smluv s ohledem na posouzení míry rizika v případě mimořádných událostí jako jsou nehody, úrazy apod. včetně návrhu doporučení.