Odborné posudky

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Změna užívání
 • Doklad o existenci stavby
 • Pasport stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s §5 odst.1)písm. f) Zákona o požární ochraně v platném znění
 • Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti objektů
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí v souladu s §15 vyhl.č.246/2001 Sb.
 • Námitky v rámci  správního řízení
 • Dokumentace o ochraně před výbuchy
 • Protokol o určení vnějších vlivů
 • Hodnocení rizik a rizikových faktorů pracovního opatření včetně návrhu opatření
 • Časový snímek pracovního dne
 • Kategorizace prací
 • Provozní řády
 • Odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • Imisní rozptylová studie dle zákona 201/2012 Sb.
 • Plán opatření pro případ havárie a ohrožení vod závadnými látkami (Havarijní plán)
 • Dokladový audit
 • Provozní audit
 • Základní hodnocení rizika ekologické újmy
 • Znalecké posudky dle potřeb klienta